Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ»


ΑΡΘΡΟ 1.  ΕΔΡΑ - ΤΙΤΛΟΣ
Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ», με έδρα τoν Πειραιά. Αθλητική Οδοντιατρική είναι ο κλάδος της αθλητικής ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία του τραύματος και παθολογικών καταστάσεων  στην περιοχή του στόματος και του προσώπου, που συνδέονται με τον αθλητισμό και την άσκηση.

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σκοπός του Σωματείου είναι επιστημονικός και ειδικότερα:
1.    Η έρευνα, συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών για την πρόληψη και θεραπεία  του τραύματος στην περιοχή του στόματος και του προσώπου και  η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων και ατόμων (οδοντιατρικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα, αθλητικά σωματεία, προπονητές, αθλητές, γονείς, εκπαιδευτικοί).
2.    Η εκπαίδευση, κλινική πρακτική, έρευνα και ενημέρωση των μελών στην Αθλητική Οδοντιατρική.
3.    Η  επιμόρφωση των οδοντιάτρων στην Αθλητική Οδοντιατρική, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στοματικής υγείας στα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τις αθλοπαιδιές.

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
 Μέσα για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού είναι:
1.    Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, επιμορφωτικών μαθημάτων και συνεδρίων με τη συμμετοχή επιφανών επιστημόνων, που έχουν αντικείμενο την Αθλητική Οδοντιατρική.
2.    Η δημοσίευση επιστημονικών  άρθρων και μελετών.
3.    Η δημοσίευση εκλαϊκευμένων άρθρων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα γενικότερου ενδιαφέροντος, ομιλίες σε αθλητικούς χώρους και σχολεία, συμμετοχή σε ενημερωτικές εκπομπές.
4.    Η συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, ιδρύματα και οργανώσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου  που έχουν κοινούς στόχους με την εταιρεία μας.
5.    Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έχουν στόχο την ενημέρωση και προβολή των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων σε θέματα πρόληψης θεραπείας του τραύματος στην περιοχή του προσώπου και της κεφαλής, καθώς επίσης των παθολογικών καταστάσεων στην περιοχή του στόματος.
6.    Η υποβολή προτάσεων προς τους αρμοδίους φορείς  για την υιοθέτηση κανόνων και προληπτικών μέσων για την ασφαλή άσκηση και τη διατήρηση της οδοντοστοματοπροσωπικής ακεραιότητας  και υγείας των ενασχολούμενων με αθλητικές δραστηριότητες.

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του οδοντίατρου ή είναι φοιτητής της Οδοντιατρικής Σχολής. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου πρέπει: α) να υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση στο Σύλλογο, στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται το Καταστατικό αυτό και τις αποφάσεις των Οργάνων του Σωματείου, β) να καταβάλει στο Σύλλογο το δικαίωμα εγγραφής και γ) να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την εγγραφή του στο Μητρώο μελών του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.    Κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται να καταβάλει κάθε χρόνο στο Σύλλογο ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ. Υποχρεούται επίσης να καταβάλει και τις έκτακτες προς το Σύλλογο εισφορές των μελών, που αποφασίζονται από τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Τα ποσά της ετησίας συνδρομής μπορεί ν' αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.    Τα μέλη του Συλλόγου είναι ίσα μεταξύ τους και με τη προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έχουν και ασκούν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό, ήτοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Συλλόγου, να μετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων του Συλλόγου κλπ.
3.    Κάθε μέλος πρέπει να τηρεί το Καταστατικό του Συλλόγου και να φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του, να απέχει από κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ και με το Καταστατικό.
4.    Με πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου η Γεν. Συνέλευση μπορεί να απονείμει την ιδιότητα του επιτίμου μέλους ή άλλη ηθική διάκριση σε κάθε τρίτο που είτε πρόσφερε ξεχωριστές υπηρεσίες στο Σύλλογο είτε ξεχώρισε για τους αγώνες του υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.
5.    Κάθε μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του, διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με την παρουσία των ¾ των μελών του και απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί ν' αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, αφού το ζητήσει με γραπτή  αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρησή του ισχύει από το τέλος του έτους που ζήτησε ν' αποχωρήσει. Μέχρι τότε ευθύνεται για τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να διαγράψει και μέλος που δεν κατέβαλλε αδικαιολόγητα τη συνδρομή του επί ένα χρόνο, αφού προηγούμενα τον καλέσουν γραπτώς, να καταβάλλει τη συνδρομή του. Το μέλος αυτό μπορεί να ξαναγίνει μέλος του συλλόγου αν καταβάλλει τις καθυστερημένες συνδρομές.
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο του Καταστατικού, με απόφαση της Γ.Σ, όταν με ενέργειες του παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου, είτε βάζει προσκόμματα στο έργο του.

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι α) η μηνιαία συνδρομή και β) η πρόσοδος της περιουσίας του Συλλόγου. Το ποσό της ετησίας συνδρομής μπορεί ν' αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτακτοι είναι α) η έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση, και β) οι εθελοντικές από ελευθεριότητα παροχές τρίτων ή μελών προς το Σύλλογο (δωρεές - κληρονομιές κλπ.). Η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου ανήκει στο Δ.Σ. αυτού, υποκειμένου στον έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Γεν. Συνελεύσεως. Απαγορεύεται απολύτως η διάθεση περιουσίας του Συλλόγου για σκοπούς άσχετους προς τους σκοπούς του Συλλόγου καθώς και κάθε κερδοσκοπική δραστηριότητα του Συλλόγου. Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1.    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.
2.    Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
3.    Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, όπου γίνεται η έγκριση ή απόρριψη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ., αποφασίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή.
4.    Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα µέλη οκτώ (8) ημέρες πριν, µε γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά  να αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα, την ώρα και τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης.
5.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
6.    Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται µε ανάταση του χεριού, αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αποτελείται  από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα µέλος του, που ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.
7.    Ειδικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει το προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου.
8.    Οι αποφάσεις της  Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και µε ανάταση του χεριού, εκτός εάν η Γεν. Συνέλευση ζητήσει μυστική δια ψηφοδελτίων προς τούτο ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.    Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
2.    Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3.    Εγκρίνει ή απορρίπτει τον ταμειακό απολογισµό και προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα µε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4.    Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5.    Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού μα απαρτία των 2/3 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού.
6.    Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1.    Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε (2) χρόνια από την Τακτική Γεν. Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου του επομένου της εκλογής χρόνου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του δευτέρου από της εκλογής χρόνου. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του έτους εκείνου που θα συμπληρώνεται η διετία.
2.    Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου από τον πρώτο συνδυασμό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται σε σώμα. Αν αυτός δεν το πράξει τότε, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δευτέρου συνδυασμού ή ο δεύτερος πλειοψηφών σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου.   
3.    Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών (σε ισότιμη βάση) και με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και Βοηθό Ταμία.
4.    Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά μία (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών.
5.    Αν ο Πρόεδρος αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες – μέλη του Δ.Σ.
6.    Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.    Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την αντικατάστασή του.
8.     Μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν του αξιώματός τους κατά την διάρκεια της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο (θανάτου – διαγραφής - παραιτήσεως κλπ.) αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς Συμβούλους. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη Γεν. Συνέλευση για εκλογή του αναγκαίου αριθμού συμβούλων και ισαρίθμων αναπληρωματικών για το υπόλοιπο της θητείας του υπάρχοντος Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.    Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε τι που ενδιαφέρει το Σύλλογο.
2.    Διαχειρίζεται  την  περιουσία  του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
3.    Συντάσσει τον απολογισµό δράσης του Δ.Σ., τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισµό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4.    Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.
5.    Όλα τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.    Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο, εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ., όταν και όπου ο νόμος το απαιτεί.
2.    Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη µαζί µε τον Γραμματέα και προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του  Δ.Σ.   
3.    Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει µε τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση µε την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα µέλη αυτού.
4.    Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.
5.    Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αναπληροί τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του.

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.    Καταρτίζει μαζί µε τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις του.
2.    Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.
3.    Τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο των µελών, διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Δ.Σ.  
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Βοηθά και αναπληροί τον γενικό γραμματέα στα καθήκοντά του.

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1.    Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
2.    Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδροµές των μελών.
3.    Τηρεί τα βιβλία  Εσόδων – Εξόδων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
4.    Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, μέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00€). Για μεγαλύτερο ποσό απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ.
5.    Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο κάθε ποσό που είναι μεγαλύτερο από πεντακόσια ευρώ (500,00€), ποσό που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ
Βοηθά και αναπληροί τον ταμία στα καθήκοντά του.

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1.    Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της ταυτίζεται με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ., ήτοι είναι διετής. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ. Μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., κατά της διάρκεια της θητείας του.
2.    Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο διαλύεται κατά τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των μισών και ενός ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου επακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας του όπως ο νόμος ορίζει. Η περιουσία που τυχόν θα μείνει μετά την εκκαθάριση θα διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς.

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.    Ο Σύλλογος πρέπει να τηρεί τ' ακόλουθα βιβλία: α) Μητρώου Μελών του Συλλόγου β) Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεως γ) Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου δ) Εισπράξεων και Πληρωμών και ε) Περιουσίας του Συλλόγου. Με απόφαση της τακτικής Συνελεύσεως μπορεί να θεσπισθεί και η τήρηση και άλλων βιβλίων.
2.    Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και στο κέντρο της το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου. Με απόφαση της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως του Συλλόγου μπορεί να καθορισθεί ξεχωριστό έμβλημα του Συλλόγου.
3.    Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται σύμφωνα με το νόμο, με απόφαση ειδικής Γ.Σ.
4.    Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα των Σωματείων Νοµοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.
5.    Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει µόλις γίνει η δικαστική έγκριση του.

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του, σήμερα στον Κορυδαλλό, και τελικά εγκρίθηκε όπως έχει από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.

Νewsletter

Πληροφορίες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Πραξιτέλους 187, Πειραιάς
Τ.Κ. 18535

E-mail:

Τηλέφωνο: 2104181444 & 6937019896

Διαχειριστής ιστοτόπουΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Author: Google+