Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ»


ΑΡΘΡΟ 1.  ΕΔΡΑ - ΤΙΤΛΟΣ
Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ» (Στην Αγγλική γλώσσα και εν γένει στις σχέσεις της με το εξωτερικό: SPORTS DENTISTRY HELLAS) με έδρα τον Πειραιά.
Αθλητική Οδοντιατρική είναι ο κλάδος της Αθλητικής Ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία του τραύματος και παθολογικών καταστάσεων στην περιοχή του στόματος και του προσώπου, που συνδέονται με τον αθλητισμό και την άσκηση.
Για την αλληλογραφία του το σωματείο δύναται να διατηρεί ταχυδρομική θυρίδα.
Το σωματείο διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει κυκλοτερώς το όνομα της εταιρίας και εντός της σφραγίδας το έτος ίδρυσης.
Επίσης διαθέτει σφραγίδα με τα νομικά και φορολογικά στοιχεία του σωματείου..

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι σκοποί του σωματειου είναι επιστημονικοί και ειδικότερα:
1. Η έρευνα, συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών για την πρόληψη και θεραπεία του τραύματος στην περιοχή του στόματος και του προσώπου, και η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων (οδοντιατρικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα, αθλητικά σωματεία, προπονητές, αθλητές, γονείς , εκπαιδευτικοί).
2. Η εκπαίδευση, κλινική πρακτική, έρευνα και ενημέρωση των μελών στην Αθλητική Οδοντιατρική.
3. Η επιμόρφωση των Οδοντιάτρων στην Αθλητική Οδοντιατρική, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στοματικής υγείας στα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τις αθλοπαιδιές.

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
1. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, επιμορφωτικών μαθημάτων διαδικτυακών σεμιναρίων ,εργαστηριακών πρακτικών σεμιναρίων και συνεδρίων με τη συμμετοχή επιφανών επιστημόνων, που έχουν αντικείμενο την Αθλητική Οδοντιατρική.
2. Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών.
3. Η δημοσίευση εκλαϊκευμένων άρθρων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, γενικότερου ενδιαφέροντος, ομιλίες σε αθλητικούς χώρους και σχολεία, συμμετοχή σε ενημερωτικές εκπομπές.
4. Η συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία, ιδρύματα και οργανώσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που έχουν κοινούς στόχους με το σωματείο μας, εντός ή εκτός Ελλάδος.
5. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έχουν στόχο την ενημέρωση και προβολή των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων σε θέματα πρόληψης και θεραπείας του τραύματος στην περιοχή του προσώπου και της κεφαλής, καθώς επίσης και των παθολογικών καταστάσεων στην περιοχή του στόματος.
6. Η υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την υιοθέτηση κανόνων και προληπτικών μέσων για την ασφαλή άσκηση και τη διατήρηση της οδοντοστοματοπροσωπικής ακεραιότητας και υγείας των ενασχολούμενων με αθλητικές δραστηριότητες.
7. Η λειτουργία ιστότοπου (site) με τα στοιχεία: www.sportsdentistryhellas.gr
8. Η έκδοση φυλλαδίων ενημερωτικών και εκπαιδευτικών.
9. Η συμμετοχή των μελών μας σε αθλητικούς αγώνες .

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Οδοντιάτρου, του Οδοντοτεχνίτη και των φοιτητών των ανωτέρω σχολών.
2.Οι οδοντοτεχνίτες και φοιτητές οδοντοτεχνικής αποκτούν τον τίτλου του «συμβαλλόμενου μέλους», καταβάλλουν μειωμένη συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης οι φοιτητές οδοντιατρικής μέλη του σωματείου, έχουν μεν το δικαίωμα του εκλέγειν, όχι όμως και αυτό του εκλέγεσθαι.
3.Το ποσό της συνδρομής των μελών και των «συμβαλλόμενων μελών», όπως και ο χρόνος καταβολής της καθορίζεται κατ’ έτος από το ΔΣ του σωματείου.
4. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους του σωματείου πρέπει:
Α. Να αιτηθεί την εγγραφή στο μητρώο μελών, αποδεχόμενος πλήρως το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. Η δηλωθείσα κατά το χρόνο της αιτήσεως διεύθυνση του νέου μέλους είναι και η διεύθυνση του μέλους για την επικοινωνία με το σωματείο και τη διοίκηση αυτού.
Β. Να καταβάλλει εμπρόθεσμα στο ταμείο του σωματείου την καθορισμένη συνδρομή
Γ. Να ληφθεί στην 1η συνεδρίαση μετά την αίτηση ,απόφαση από το Διοικητικό συμβούλιο του σωματείου για την αποδοχή και εγγραφή στο μητρώο μελών του σωματείου.
Επίτιμα μέλη
Με πρόταση του ΔΣ του σωματείου και κατόπιν ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, μπορεί να απονεμηθεί η ιδιότητα του επίτιμου μέλους ή άλλη ηθική διάκριση σε κάθε τρίτο που προσέφερε ξεχωριστές υπηρεσίες στο σωματείο, είτε ξεχώρισε για τους αγώνες του υπέρ των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη απολαμβάνουν προνομίων όπως απαλλαγή πληρωμής συνδρομής, δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σωματείου και άλλα που μπορεί να αποφασίσει το ΔΣ του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής και δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα του σωματείου, παρά μόνο εάν το ΔΣ αποφασίσει αλλιώς μετά από έγγραφη αίτηση του επίτιμου μέλους. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της αιτήσεως αυτής στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε μέλος του σωματείου υποχρεούται να καταβάλλει κάθε χρόνο την ετήσια συνδρομή όπως αυτή ορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε έτος. Υποχρεούται επίσης να καταβάλλει και τις έκτακτες προς το σωματείο εισφορές των μελών, που αποφασίζονται από τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής και κάθε τυχόν έκτακτης εισφοράς είναι δυνατό, να αυξομειώνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του σωματείου είναι ίσα μεταξύ τους με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Έχουν και ασκούν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το νόμο και το παρόν καταστατικό, ήτοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου, να μετέχουν και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων του σωματείου κλπ.
3. Κάθε μέλος πρέπει να τηρεί το καταστατικό του σωματείου και να φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του, να απέχει από κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωματείου, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ καθώς και με το καταστατικό.
4. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του σωματείου απολαμβάνουν αυξημένης πρόσβασης στον ιστότοπο του σωματείου (περιοχή μελών) και άλλων προνομίων που κάθε φορά καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ.
5. Η επικοινωνία των μελών του σωματείου θα γίνεται ή εγγράφως στην ταχυδρομική θυρίδα που διατηρεί το σωματείο προς τον σκοπό αυτό, ή ψηφιακά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στον ιστότοπο του σωματείου ή ακόμη και με μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που αναγράφεται στον προαναφερθέντα ιστότοπο.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Α. Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο αρκεί να ενημερώσει με σχετική αίτηση το Δ.Σ., είτε μέσω επιστολής στην Τ.Θ. του σωματείου, είτε με email στην προαναφερθείσα διεύθυνση, είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό που αναφέρεται προς τον σκοπό αυτό στον ιστότοπο του σωματείου.
Β. Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος του έτους που το μέλος αιτείται την αποχώρηση, και εφόσον ληφθεί απόφαση διαγραφής του από το Δ.Σ, του σωματείου. Μέχρι τότε ευθύνεται στο ακέραιο για τις οικονομικές υποχρεώσεις στο σωματείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να διαγράψει για οικονομικούς λόγους, οποιοδήποτε μέλος που δεν κατέβαλλε εμπρόθεσμα τη συνδρομή του για ένα χρόνο, αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί γραπτώς, ή ηλεκτρονικώς να καταβάλλει την συνδρομή του.
Το μέλος μπορεί εκ νέου να αιτηθεί την εγγραφή του εφόσον τακτοποιηθεί οικονομικώς για όλες τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές.
Γ. Κάθε μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του, διαγράφεται από τη Γ.Σ. του σωματείου με παρουσία τουλάχιστον των ¾ των τακτοποιημένων οικονομικά μελών του και πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί είναι α. η ετήσια συνδρομή και β. η πρόσοδος της τυχόν περιουσίας του συλλόγου.
Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ του σωματείου. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ως 30.6 του έτους που αφορά, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του. Μη ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου δεν δύνανται να παρίστανται και να συμμετέχουν στην Γ.Σ. του σωματείου.
Έκτακτοι είναι: α. έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η γενική συνέλευση β. οι εθελοντικές από ελευθεριότητα παροχές τρίτων ή μελών προς το σωματείο (δωρεές, κληρονομιές κλπ).
Η διαχείριση της περιουσίας του σωματείου ανήκει στο ΔΣ του σωματείου, υποκείμενη στον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής και της γενικής συνελεύσεως. Απαγορεύεται απολύτως η διάθεση περιουσίας του σωματείου για σκοπούς άσχετους προς τους σκοπούς του σωματείου, καθώς και κάθε κερδοσκοπική δραστηριότητα του σωματείου.
Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του σωματείου είναι:
Η Γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.
2. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Σωματείου ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών με εγγραφη αίτησή τους, όπου θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, όπου γίνεται η έγκριση ή απόρριψη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ., αποφασίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη οκτώ (8) ημέρες πριν, με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση, που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών συμμετέχει είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση, είτε δια εξουσιοδοτήσεως σε έταιρο μέλος του σωματείου, είτε δια ηλεκτρονικής συμμετοχής το 50% +1 τουλάχιστον , των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ., την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
6. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού, αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αποτελείται από προεδρείο που αριθμεί από ένα έως τρία μέλη.
7. Ειδικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει το προεδρείο του Δ.Σ. του Σωματείου.
8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού, εκτός εάν η Γεν. Συνέλευση ζητήσει μυστική δια ψηφοδελτίων προς τούτο ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1) Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον ταμειακό απολογισμό και προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4) Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού με απαρτία των 50%+1 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού.
6) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7) Οι Εκλογές δύνανται να διενεργηθούν και με ηλεκτρονική ή δια αλληλογραφίας,(επιστολική ψήφος) ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προς τούτο μέλους ψήφου, εφόσον έτσι αποφασίσει το ΔΣ κατά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών.
8) Έτσι ένα ταμειακώς εντάξει μέλος, δύναται να ψηφίσει είτε με φυσική παρουσία, είτε με επιστολική ψήφο, είτε με απλή υπεύθυνη δήλωση –εξουσιοδότηση που θα υποβάλλει μέλος που είναι παρόν στην ψηφοφορία και θα ψηφίσει κατ’ εντολή του εξουσιοδοτούντος μέλους.

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1) Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε (2) χρόνια από την Τακτική Γεν. Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος της εκλογής χρόνου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του δευτέρου από της εκλογής χρόνου.
2) Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου από τον πρώτο συνδυασμό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται σε σώμα. Αν αυτός δεν το πράξει τότε, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο δεύτερος πλειοψηφών σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου.
3) Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών (σε ισότιμη βάση) και με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και Βοηθό Ταμία.
4) Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά μία (1) φορά το δίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών. Το Δ.Σ. σε συνθήκες ειδικού προβλήματος – ειδικών συνθηκών,δύναται να συνεδριάσει και διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας .
5) Αν ο Πρόεδρος αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες – μέλη του Δ.Σ.
6) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την αντικατάστασή του.
8) Μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν του αξιώματός τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο (θανάτου, διαγραφής, παραιτήσεως κλπ) αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς Συμβούλους. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη Γεν. Συνέλευση για εκλογή του αναγκαίου αριθμού συμβούλων και ισαρίθμων αναπληρωματικών για το υπόλοιπο της θητείας του υπάρχοντος Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.    1) Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό για καθετί που ενδιαφέρει το σωματείο.
2) Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
3) Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ., τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση.
4) Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.
5) Όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.  1) Εκπροσωπεί το Σωματείο, στις δικαστικές και διοικητικές αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο, εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ., όταν και όπου ο νόμος το απαιτεί.
2) Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
3) Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει με τον γενικό γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη αυτού.
4) Υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.
5) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αναπληροί τον πρόεδρο στα καθήκοντά του.

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1) Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις του.
2) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.
3) Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο των μελών, διευθύνει τα γραφεία του σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει τις σφραγίδες του σωματείου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Βοηθά και αναπληροί τον γενικό γραμματέα στα καθήκοντά του.

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1) Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.
2) Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
3) Τηρεί τα βιβλία εσόδων – εξόδων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
4) Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ίδιο, μέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300€). Για μεγαλύτερο ποσό απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ.
5) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τράπεζα ή ταμιευτήριο κάθε ποσό που είναι μεγαλύτερο από 500€, ποσό που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ
Βοηθά και αναπληροί τον ταμία στα καθήκοντά του.

 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε) – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Η ελεγκτική επιτροπή είναι διμελής ή τριμελής ανάλογα με την απόφαση του ΔΣ προ των εκλογών. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της ταυτίζεται με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. Στις εκλογές του σωματείου εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής που αντικαθιστά τυχόν μέλος της επιτροπής που κωλύεται, παραιτείται, αποχωρεί, διαγράφεται ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του (ασθένεια, θάνατος κλπ).
2) Μεταξύ των μελών της εκλέγεται πρόεδρος και γραμματέας . Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
3) Συντάσσει έκθεση και την υποβάλει στην γενική συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο διαλύεται κατά τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των μισών και ενός ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, επακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας του όπως ο νόμος ορίζει. Η περιουσία που τυχόν θα μείνει μετά την εκκαθάριση θα διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς.

 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Το σωματείο πρέπει να τηρεί τ’ ακόλουθα βιβλία: α) Μητρώου Μελών του Σωματείου β) Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεως γ) Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου δ) Εισπράξεων και Πληρωμών και ε) Περιουσίας του Σωματείου. Με απόφαση της τακτικής Συνελεύσεως μπορεί να θεσπισθεί και η τήρηση και άλλων βιβλίων.
2) Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου και στο κέντρο της το έτος ιδρύσεως του Σωματείου. Επίσης διατηρεί σφραγίδα με τα νομικά και φορολογικά στοιχεία του σωματείου όπως αυτά ορίζονται. Με απόφαση της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως του Σωματείου μπορεί να καθορισθεί ξεχωριστό έμβλημα του Σωματείου.
3) Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται σύμφωνα με το νόμο, με απόφαση ειδικής Γ.Σ.
4) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα των Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα
5) Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει μόλις γίνει η δικαστική έγκρισή του.

 

ΑΡΘΡΟ 22 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Καταργούνται λόγω τροποποίησης , άπαντα τα άρθρα του προηγούμενου καταστατικού όπως ίσχυε τούτο μετά την υπ’αριθμ. 12013 διάταξης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς -(4/12/2013) και πλέον ισχύουν μόνο τα άρθρα που διατυπώνονται στο παρόν καταστατικό και αποτελούν το σύνολο των άρθρων που διέπουν πλέον το καταστατικό του Επιστημονικού Σωματείου «Ελληνική Εταιρία Αθλητικής Οδοντιατρικής» - Ε.Ε.ΑΘΛ.Ο., ως σωματείου αναγνωρισθέντος με την υπ’αριθμ. 12013 /2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς και καταχωρηθέντος στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του ίδιου δικαστηρίου με αριθμό μητρώου ΑΜ4924 /23-12-2013.
Το παρόν Καταστατικό, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα .

Νewsletter

Πληροφορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Θηβών 2, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Γουδή, Γραφείο Χρηστου Ραχιώτη
Τ.Κ. 11527

E-mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 2107461094 & 6945318670